top of page

Nagradne igre

Pogoji

POGOJI NAGRADNE IGRE
1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Angelcare je Pet d.o.o., Celjska 15, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Instagram profilu @Angelcareslovenija.

2. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 23. 04. 2024 do vključno 31.05.2024 in se zaključi z nagradnim žrebanjem 01.06.2024, v prostorih Pet d.o.o.

3. člen: Objava nagradne igre

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na družbenih omrežjih Angelcare Slovenija, natančneje na Instagram profilu @Angelcareslovenija (v komentarju objave).

4. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  • slediti profilu @Angelcareslovenija

  • všečkati objavo

  • v komentar zapisati najljubšo lastnost otropke varuške AC025

  • označiti vsaj 2 prijatelja

Na podlagi komentarjev bomo po zaključku nagradne igre žrebali zmagovalca, ki bo prejela nagradni sklad.


5. člen: Nagradni sklad
Angelcare otroška varuška AC025

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca
Žrebanje nagrajenke/ca bo potekalo 01.06.2024, v prostorih v prostorih Pet d.o.o
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov organizatorja. Komisija bo izžrebala nagrajenko/ca. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen / označen na Instagram profilu @Angelcareslovenija. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanja njegovo ime in priimek javno objavi.

7. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade
Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.
Nagrado bo nagrajenec prejel po dogovoru s podjetjem Pet d.o.o.
Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade vročiti izpolnjen obrazec Podatki za prevzem nagrade, ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail naslov, davčno številko ter lastnoročni podpis.
Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine.
V kolikor tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale neopredeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov Organizator nagradne igre Pet d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade.
Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

9. člen: Ostale določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Pet d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

10. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.angelcare.si
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani.

11. člen: Prenehanje obvez
S trenutkom, ko nagrajencu/ki Pet d.o.o. pošlje nagrado oziroma ji jo aktivira ali po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

12. člen: Prekinitev nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati dne 21.04.2024

V Ljubljani, 21.04.2024

bottom of page